SYMPTOM  / AUTISMTILLSTÅND         

VAD ÄR AUTISMTILLSTÅND?
Alla fall av autism och autismliknande tillstånd har symptom från tre olika områden, en "triad" av symptom;
• begränsning av förmågan till ömsesidig social interaktion
• begränsning av förmågan till ömsesidig kommunikation
• begränsning den egna fantasin, dåligt utvecklat lekbeteende och svårighet att finna egna intressen.

VAD INNEBÄR DETTA?
"Mindblindness" är ett bra ord som beskriver handikappet. Det innebär att man inte ser, det som för oss andra, är "så tydligt och uppenbart". Alla de små "osynliga sociala regler" som finns, alla antydningar vi avser när vi talar, allt icke verbalt beteende etc. Att vi aldrig menar exakt vad vi säger, blir oftast svårt att förstå. Att olika saker med en beteckning kan se olika ut eller att en och samma sak kan betecknas med flera olika ord. Allt det där som för oss andra är automatiskt och tydligt. Förmågan att skapa en föreställning om en händelse eller plats innan vi ens sett den, har den med autism av någon grad svårigheter med. Detta leder till att allt för mycket blir fel och missförstånd. Det blir kaos p.g.a. man inte förstår och vet som förväntas av en. Man kan bli nedstämd eller få ångest. Man har ett konkret tänkande. Idag ser man autism som på ett spektra dvs. att man kan ha mer eller mindre av autism. Det finns olika sätt att benämna detta och vilken benämning man använder beror bl.a. på graden av autism.
Personer med en grav autism har oftast en utvecklingsstörning kopplad till handikappet autism medan de med diagnosen Asperger har en normal eller högre intellektuell begåvning.

Autism
Med autism avses utpräglade "triadstörningar".

Aspergers syndrom
Aspergers syndrom, populärt kallat asperger, påminner i centrala drag om autism men ger inte samma svåra störning i utvecklingen av talat språk och är ofta förknippat med bättre begåvning än autism. Tillståndet är vanligare än autism. Idag är det mer vanligt att ord som autismliknande tillstånd eller högfungerande autism används. Läs mer om Asperger och hur det kan behandlas i följande dokument (på engelska).

Autistiska drag
När barnet inte har så svåra symptom talar man om autistiska drag. Det kan handla om barn som har svårt att behålla uppmärksamheten på något en längre stund eller svårt att koncentrera sig till exempel på studier.

 

VAD BEROR AUTISM PÅ?
Forskningen går framåt i rask takt och vi lär oss allt mer om autism. Vi vet att den största orsaken är genetisk dvs. vi ärver det via gener. Man har idag kommit så långt i forskningen att man fått en förbättrad kunskap om en sådan gen. Vi reser också oftare och modern utsätts lättare för infektioner under graviditeten. Detta kan in bland vara oundvikligt. Man tror att infektioner under graviditeten kan ha en inverkan. Angående vaccinationer och autism, finns ingen forskning som tydligt visar på ett sådant samband. Snarare bör man tänka på den risk det innebär för barnet att få olika barnsjukdomar och de följdsjukdomar som kan vara mycket allvarliga och ge bestående men.

BEHANDLING AV AUTISMTILLSTÅND
All träning och behandling vid autism och autismliknande tillstånd måste bygga på kunskap om autism och hur personen fungerar.
Vissa svårigheter har alla gemensamt men olikheterna är också stora. Varje person med autism är unik individ och därför behövs en "skräddarsydd" behandling. Arbetet bör vara långsiktigt och är bra om det sker i samarbete med anhöriga. Mycket handlar om struktur och konsekvens eftersom många personer med autism har svårt att se helhet och sammanhang. De behöver en tydlig ram för sin dag med någorlunda fasta tider och aktiviteter. Personen får lära sig att klara förändringar, det gör att livet blir mer hanterbart.

MER INFORMATION
Mer information finns på följande länkar. Observera dock att vi inte kan ta något ansvar för innehållet på de sidor vi länkar till. Fler länkar på detta ämnet kan finns på vår länksida.

 

Autismförbundet
Autismforum