BEHANDLING / VAD ÄR KBT?         

VAD ÄR KBT?
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en forskningsbaserad terapiform som fokuserar på patientens tankar, reaktioner och handlingsmönster. Genom att belysa dessa och genomföra olika övningar kan patienten förändra sina tankar och beteende. KBT har visat sig effektivt mot problem som t.ex. depression, fobier, stress, panikångest, tvångstankar och ätstörningar. Ofta är behandlingstiderna relativt korta och KBT går också bra att kombinera med medicinering. På KBT teamet erbjuder vi individuell behandling och behandling för anhöriga.

MER OM KBT
Följande är hämtat från Beteendeterapeutiska Föreningens hemsida www.kbt.nu.

"Det sätt som begreppet "beteende" används inom KBT skiljer sig från vardagsspråkets användning av ordet. Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och uppfattningar om händelser och specifika handlingar som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas. Beteende i denna bemärkelse är föremål för förändring inom kognitiv beteendeterapi. De psykoterapeutiska metoder och tekniker som tagits fram utifrån detta synsätt inom respektive område har visat sig effektiva och ibland mycket effektiva när det gäller behandling av psykiska problem.

"Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner,
av egna tolkningar händelser och specifika handlingar
 som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas."

En kognitiv beteendeterapeut (KBT-terapeut) börjar alltid med att göra en beteendeanalys av samspelet mellan individ och omgivning. Grunden för beteendeanalysen är att varje människa är unik och analysen är därför högt individualiserad men utifrån allmänna principer. Analysen syftar till att kartlägga orsakerna till just denna individs problem.

"KBT är en effektiv behandlingsmetod
vid en rad olika psykiska problem."

Orsakerna till problemen är inte på förhand bestämda, men en kunnig KBT-terapeut har god kännedom om vilka olika samspel mellan individ och omgivning som brukar förekomma. Även tanke- och beteendemässiga strategier som kan härledas från tidiga relationer analyseras för att skapa förståelse för problemens vidmakthållande. I terapin fokuseras dock på här och "nu-situationen" och de faktorer som där förekommer. Dessa kan utgöras av t.ex. sociala färdighetsbrister, feltolkningar av signaler från den egna kroppen och omgivningen eller andras uppmärksamhet för olika beteenden. De behandlingsmetoder som ryms inom KBT kan utgå från en persons problem och upplevelser som vid individuellterapi eller från flera personer som vid familjeterapi. Både individuellt behandling med en patient i taget och gruppbehandling med flera patienter förekommer inom KBT."

KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT) OCH KOGNITIV PSYKOTERAPI
I Sverige kan det se lite annorlunda ut än in vissa andra länder där man kan avse KBT trots att man använder begreppet kognitiv terapi. Hur skillnaden kan se ut, kan också bero på var personen har fått sin utbildning och även skilja sig från person till person.
Det som utmärker KBT är att man utgår från en beteendeanalys och arbetar utifrån denna analys med metoder som visat sig effektiva i kontrollerade studier. 
Det kan var klokt för dig som enskild individ att be att få en tydlig beskrivning av den behandling du erbjuds och respektive behandlares utbildning respektive handledning. Om du skulle genomgå en större hjärt- eller hjärnoperation skulle det vara helt naturligt att ställa dessa frågor. Vi på KBT teamet anser det lika naturligt att du ställer dessa frågor för alla typer av problem som du skall behandla.

VAD ÄR SKILLNADEN PÅ EN PSYKIATRIKER, EN LÄKARE, EN SOCIONOM, EN PSYKOLOG OCH EN PSYKOTERAPEUT?
Nedan förklaras skillnaden på olika yrkesgrupper inom vård och omsorg som det ibland kan vara svårt att skilja åt.

 

Psykiatriker
En psykiatriker har utbildning från läkarlinjen med specialistutbildning inom området psykiatri. Denna person är den du kan få hjälp av om du skall ha medicin, vilken medicin du skall ha och om du är i behov av sjukskrivning. Läkaren har givetvis även samtal med dig men har oftast inte möjlighet att ha längre samtal med dig med korta tidsmellanrum.

 

Läkare

Att vara läkare innebär att man är utbildad på läkarlinjen (5 år). En läkare har efter utbildningen tjänstgöring inom olika områden och specialistutbildar sig därefter inom något område.

Socionom

En socionom är utbildad på institutionen för socialt arbete (3 – 3,5 år) med eventuell vidareutbildning på upp till två år. Socionomer har olika inriktningar och deras kunskaper ligger inom ett ganska brett område. De kan t.ex. arbeta som kuratorer, socialsekretare eller inom olika förvaltningar. 

Psykolog
En legitimerad psykolog har genomgått psykologprogrammet (5 år) och fullföljt sin PTP tjänstgöring. En legitimerad psykolog kan även ha olika specialistutbildningar som t.ex. i neuropsykologi vilket är viktigt om man skall utreda problem inom det neuropsykologiska området.

Psykoterapeut
En legitimerad psykoterapeut har genomgått grundutbildning för att till exempel bli sjuksköterska, läkare, socionom, psykolog, arbetsterapeut, sjukgymnast, präst, läkare, socionom eller psykolog. Efter några års erfarenhet genomgår man en legitimations-grundande utbildning som psykoterapeut (3 år) samtidigt som man arbetar inom verksamhetsområdet. Det finns psykoterapi-utbildningar på olika nivåer och med olika inriktningar. Det finns legitimationsgrundande utbildningar, orienteringsutbildningar, steg 1 utbildningar, enstaka workshops och mindre utbildningar. Många av de personer som har en del av dessa utbildningar är mycket duktiga och kompetenta personer. Mer information om detta hittar du i detta dokumentet som du kan ladda ner.

Det är enligt vår mening en fördel, att man får handledning av exempelvis en legitimerad psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning eller kognitiv inriktning. Inom den kognitiva beteendeterapin är beteende analysen av stor vikt och det kan här var bra om man har handledning för att få en bättre analys att arbeta utifrån. Om du vill veta mer om detta kan du gå in på www.kbt.nu.