Vår bredaste utbildning ger dig omfattande förståelse för de principer och metoder som används inom kognitiv beteendeterapi. Du utvecklar nya strategier i mötet med andra människor och kan hjälpa både individer och grupper att forma och bibehålla en bättre vardag. Utbildningens bredd och omfattning ger dig en kompetens som är användbar i många branscher.

·      Du får de verktyg och den kompetens du behöver för att 
bedriva psykoterapeutisk behandling under handledning.

·      För dig som arbetar med människor inom exempelvis 
vård – skola – företagande – personal – idrott etc. blir din nya 
förståelse för bemötande och kommunikation en stor tillgång.
 

    Endagskurs i internetbehandling med KBT

·      Ger dig möjligheten att vidareutbilda dig inom 
Psykoterapeutprogrammet, till legitimerad psykoterapeut.

   

Utbildningens målsättning
Målsättningen med utbildningen är att ge bred och omfattande kunskap i den kognitiva beteendeterapins teoretiska utgångspunkter, analys, kliniska tillämpningsområden, psykoterapeutiska arbetsmetoder och empirisk forskning. Den studerande förväntas efter slutförd utbildning besitta de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att under handledning kunna arbeta med KBT både individuellt och i grupp.

Slutförd och godkänd utbildning ger behörighet att söka Psykoterapeutprogrammet. För övriga krav till Psykoterapeutprogrammet, var god se respektive universitet.

Kognitiv beteendeterapi
Kognitiv beteendeterapi (KBT) beskrivs som en strukturerad, mål- och problemorienterad, aktiv och pedagogiskt upplagd. Betoning på empiriskt grundade teorier och behandlingsformer. Man utgår ifrån analysen av individens funktion i sitt sammanhang såväl vid problem i livssituationen som vid olika typer av psykopatologi.

Behandlingsmetoderna innehåller såväl beteendeinriktade som kognitiva inslag och tar ständigt till sig ny empiriskt grundad kunskap. Listan på tillämpningsområden där KBT visat goda behandlingsresultat är många och innehåller: Ångesttillstånd, Depression, Psykos, ASD och ADHD, Ätstörningar, Beroendeproblematik, Stressproblematik, Psykosomatiska problem, Hälsopsykologi m.fl. 

Du får lära dig digital KBT behandling.


Upplägg
Den Grundläggande Psykoterapiutbildningen (steg 1) ger en bred och mångsidig bas inom KBT med betoning på evidensbaserade principer och behandlingsmodeller för de vanligast förekommande psykologiska/psykiatriska beteendeproblem vi träffar på. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter som krävs för att under handledning kunna bedriva psykoterapi med beteendeterapeutisk (BT) inriktning. Utbildningen är på grundläggande nivå och omfattar en tidsåtgång per termin om ca 40% av en heltid fördelat över fyra terminer.

Utbildningen följer en kursplan där varje moment öppnas upp var 5:e vecka och ligger sedan tillgängligt under terminerna. Dessa består av textföreläsning, filmföreläsningar, övningar. Efter varje avsnitt följer ett Quiz för att träna dig. Det finns möjlighet till akademiska frågor till utbildningsansvarig i utbildningsportalen samt tid sätts för zoom möte under terminen.

Föreläsningar, övningar och seminarier löper över tre terminer, på distans och på plats i Stockholm (två tillfällen termin 1-3). Förutom undervisning förutsätts att tid regelbundet finns avsatt för inläsning av litteratur och handledning och klient arbete. 

Nytt:
Endagskurs i internetbehandling med KBT under pandemin har det blivit tydligare att vi behandlare behöver bredda utbudet av tillgängliga behandlingsformer för att möta behovet
inom vården. Nu har vi inom ramen för den Grundläggande Psykoterapiutbildning lagt till grundkurs i internetbehandling med KBT. Kursen ger tillsammans med Steg-1 utbildningen, ett intyg från Psykologpartners med behörighet att ansluta sig och börja behandla med Psykologpartners digitala behandlingsprogram


Handledning
Detta är en del i utbildningen där du lär dig att kliniskt använda din kunskap. Handledare utses av KBT-teamet. Handledningen omfattar 120 timmar och sker i grupper med max 4 deltagare under termin 2 till 4. Den brukar vara förlagd till en halv dag varannan vecka under 10 tillfällen men viss variation förekommer. Handledare bestämmer lokal och datum. Handledningen innebär inlärning av att kunna göra en problemanalys, behandling, beteendeförändring och lära sig/utveckla sina terapeutbeteenden. Deltagaren ska behandla tre klienter med olika diagnoser och sammanfatta varje klient i en behandlingsrapport som skall godkännas av handledaren.

Deltagaren ansvarar själv för anskaffande av utbildningsklienter samt för terapirum. För att kunna använda dessa klienter i utbildningen måste de godkännas av handledaren.

Första klient ska vara en enkel klient för att lära in alla moment väl ex en specifik fobi. Det är klienter som sällan finns i vården. Flertalet deltagare annonserar efter klienter på olika sätt, kontaktar skolor, VC, studenthälsan etc.

Ett psykoterapeutiskt arbete innebär ett ”hantverk” som du lär dig genom övning, modellering, att visa film på ditt arbete med klient och att få guidning på det. Detta är ett hantverk som ej kan ske på distans utan sker därför på plats då det kräver en interaktion med deltagare och lärare som kräver fysisk närvaro och klinisk erfarenhet av lärare.

Innehåll
INTRODUKTION

Genomgång av utbildningens innehåll och litteratur, presentation av kognitiv beteendeterapi och dess historik och utveckling.

KBT-RELATERADE TEORIER

Genomgång av grundläggande teoretiska begrepp, teorier och modeller inom KBT vilket lär deltagaren att förstå och genomföra analyser och behandlingsplanering och få en förståelse för ett beteendeinriktat behandlingsalternativ.

PROBLEMFORMULERING, PROBLEMANALYS, KONCEPTUALISERING, DIAGNOSTIK OCH PSYKOPATOLOGI

Utbildningsmomenten har tonvikt på analysmetoder inom KBT, problemanalys och funktionell analys samt psykoterapeutiska teorier och metoder inom kognitiv beteendeterapi.

SJÄLVKÄNNEDOM OCH PROFESSIONELL UTVECKLING

Det tidigare egenterapi momentet ersätts numera av en kurs med fokus på självkännedom och professionell utveckling. Vi erbjuder detta som en egen kurs/del där du gör en egen ansökan på hemsidan, se denna kurs:  självkännedom och professionell utveckling .

Detta är en del som vi ej kräver för att bli antagen men som krävs idag vid ansökan till psykoterapeutprogrammet.

PSYKOTERAPEUTISKA TEORIER OCH METODER FÖR FÖRÄNDRING

Övningsdagar med föreläsningar och praktisk träning i de vanligast förekommande behandlingsmetoderna och analyser.

FORSKNINGSMETODIK OCH VETENSKAPSTEORI

Forskning och forskningsmetodik i allmänhet och forskning relaterad till KBT. Förmågan att bedöma forskning på området är en viktig faktor för att kunna ta ställning till forskningsrön och tillägna sig kunskaper från evidensbaserad forskning.

PSYKOFARMAKOLOG

Kunskap om psykofarmaka och i relation till psykoterapeutisk behandling.Denna del läggs in, när det är möjligt

PROBLEMOMRÅDEN OCH METODER SOM INGÅR

Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT:
Depression, Panikångest, Specifik fobi, Social fobi, OCD / Tvångssyndrom, Hälsoångest, Generaliserat ångestsyndrom, Smärta, Stress, Sömn, PTSD, ASD / ADHD, Ätstörningar, Missbruk, Psykos, Samtalsmetodik, Mindfulness, ACT,
Digital KBT behandling

Forsknings – utvärderingsmetoder ,Psykiatrisk diagnostik, psykopatologi, Psykoterapi under handledning 

Föreläsningsdagar / Övningsdagar termin1-2 i Stockholm (Oftast förlagt till slutet av terminerna)

Själv reflektion och professionell utveckling: Finns som egen kurs , se denna     


Efter fullföljd och godkänd utbildning ges vedertaget kursintyg enligt universitet:
Grundläggande Psykoterapiutbildning, steg 1, KBT

(Undergraduate Diploma in Cognitive Behavioral Pshychotherapi)


Ansökan
För att ansöka till kursen behöver du trycka på knappen Ansökan här nedan. Därefter fyller du i ett ansökningsformulär med dina personuppgifter.


Omdömen från tidigare deltagare
4,9 av 5 på Utbildning.seBehörighetskrav
Grundläggande behörighet

·       Ansökande har avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

·       Ansökande har avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan.

·       Ansökande har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

·       Ansökande har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i någon av föregående punkter.

Urval
Utbildningens ledning bestämmer urvalet bland behöriga sökande efter följande kriterier:

a.    Huruvida den sökande uppfyller utbildningens behörighetskrav eller inte.

b.    Den sökandes nuvarande och tidigare yrkeserfarenhet.

c.    Inslag av beteendevetenskapliga, psykiatriska och psykoterapeutiska kurser i den sökandes grund- och vidareutbildning.

d.    Kunskaper i svenska och engelska.

e.    Intervjuer med sökande vid behov.

Omfattning
Utbildningen hålls enligt Högskoleverkets rekommendationer för Steg-1 och motsvarar 45 högskolepoäng.

Litteratur
Litteraturen omfattar runt 3.600 sidor. Studenten ansvarar för att ta till sig studielitteraturen på egen hand. Litteraturlista ges i samband med ansökan och finns alltid tillgänglig via utbildningsportalen.


Examination
Examinationer sker terminsvis. De betyg som sätts är godkänd eller underkänd. Handledare utgår från särskilda kriterier för att godkänna studenten på det kliniska momentet.


Om oss
Våra handledare är legitimerade psykoterapeuter inom KBT med handledarutbildning, god klinisk erfarenhet och handledningserfarenhet. Utbildningens lärare och föreläsare har KBT-inriktning och är aktiva och uppdaterade med klinisk erfarenhet, utbildningens teoretiska metoder och deras respektive specialistområden. Handledarna utses och godkänns av KBT-teamet.

UTBILDNINGSANSVARIG

Elizabeth Ekman – Phd. Leg. Psykoterapeut, handledareFÖRELÄSARE

Jan-Eric Jönsson – Leg. psykolog, Leg. Psykoterapeut, universitetsadjunkt, handledare

Elizabeth Ekman – Phd. Leg. Psykoterapeut, handledare

Cecilia FrankeLeg Psykoterapeut, handledare

samt ytterligare föreläsare för specifika avsnitt såsom forskningsmetodik etc.


HANDLEDARE

Helena Draxel
Phd. Leg. Psykoterapeut
,

Annika Frick – Fil. Master Psykologi, 
Leg. Psykoterapeut
,

Lis Johles – Leg. Psykolog,  Leg. Psykoterapeut, handledare, Specialistpsykolog

Jan-Eric Jönsson – Leg. psykolog, Leg. Psykoterapeut, universitetsadjunkt, handledare

David Åkerlund –
Leg. psykolog,
Leg Psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi

Lars Göran Söderström – Leg. Psykoterapeut

Cecilia Franke 
Leg Psykoterapeut, handledare 

Utbildningskostnad
Pris per termin:
31 500  kr ex. moms (39 375 kr inkl. moms).
Totalpris: 126 000 kr ex. moms (157 500 kr inkl. moms).

Denna kostnad kan höjas pga att kursen Sjävkännedom och Professionell utveckling tillkommer. Exakt information kommer inom kort. 

I kostnaden ingår utbildning via KBT-teamets utbildningsportal i form av videoföreläsningar, textmaterial, övningar och quiz. Kurs i digital KBT behandling.  Handledning erbjuds på plats i Göteborg och I Stockholm. I vissa fall på annan ort. Övningsdagar med föreläsningar sker i Stockholm (inkl. fika).

Kurslitteratur, resa och boende ingår ej i utbildningskostnaden.
Själv reflektion och professionell utveckling (tidigare Egen terapi ) ligger utanför utbildningen ram. Denna finns att ansöka om som egen kurs. Se informationen om denna. Den är idag ett krav för ansökan till Psykoterapeutprogrammet.
 

Delbetala din utbildning
I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar. Du väljer själv det upplägg som passar dig bäst.

Kommande kursstart: 
2023-01-16


Sista anmälningsdag: 

2023-01-12 


Pris per termin:

31 150 kr ex. moms (38 937,50 kr inkl. moms)

Totalpris:
124 600 kr
 ex. moms (155 750 kr inkl. moms) 

Denna kostnad kan höjas pga att kursen Sjävkännedom och Professionell utveckling tillkommer. Exakt information kommer inom kort.


Studieform:

Halvdistans 

Omfattning:

4 terminer (40%)


    Intresseanmälan

    Intresserad av någon av våra utbildningar men inte redo att anmäla dig? Om du har några frågor eller vill prata med utbildningsansvarig kan du göra en intresseanmälan så hör vi av oss till dig.
    För snabbare svar, lämna telefonnummer och ett meddelande.

    Viktigt: fyll i alla fälten!